Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu

ZORUNLU STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

ZORUNLU STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 18'nci ve Geçici 12'nci maddeleri hükümleri uyarınca staj yapacak öğrencilerimizin anlaşmalı oldukları işletmelerde Devlet Katkısı uygulaması olacaktır. 

Meslek Yüksekokul öğrencilerimizin stajlarını Kamu Kurum ve Kuruluşlarında staj yapması durumunda Devlet Katkısı olmayacaktır. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 25'nci maddesinde, işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, 20’den az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde onbeşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez, hükmü bulunmaktadır.

İşletmeler, öğrenci ile yapılan staj sözleşmesinde belirledikleri ücretleri, kanun gereği her ayın onuncu gününe kadar öğrencinin banka hesabına öder.

Bu bağlamda, kamu kurumu dışında staj yapan öğrenciye ödeme yapan işletmenin hak kazandığı Devlet Katkısı tutarının ödenebilmesi için işletmenin yaptığı ödeme ile ilgili ( banka dekontu, bordro vb.) kanıtlayıcı belgelerin aynı gün içerisinde Meslek Yüksekokulumuza aslını göndermeleri, yada fax (0286 218 33 17) veya e-posta (fbasak@comu.edu.tr) yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde katkı ödemesi gerçekleştirilecektir. Eğer işletme, staj yapan öğrenciye ücret ödemiyorsa Devlet Katkısından yararlanamayacaktır.

Staj yapılan işletme ücret ödeyecekse ikinci aşama olarak; bu sözleşme 3 nüsha olarak düzenlenip imzalanacaktır. Öğrenci, işletme ve Meslek Yüksekokulumuz ile imzalaması gerekmektedir. Staj Sözleşmesi Meslek Yüksekokul Müdürlüğü'ne, İşverene ve öğrencinin kendisine olmak üzere, 3 (üç) nüsha halinde hazırlanacaktır.

 

"İŞ YERİ KABUL VE STAJ SÖZLEŞME FORMU"  ekte sunulmuştur.

 

 

BU DUYURU TEBLİĞ NİTELİĞİNDEDİR. AYRICA YAZILI BİR TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

 

Ekler

İŞYERİ KABUL VE STAJ SÖZLEŞME FORMU-pdf.pdf