Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu

SWOT (GZFT) Analizi

DENİZ TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SWOT ANALİZİ

Eğitim, öğretim ve yönetim faaliyetleri değişik açılardan incelenerek üniversitemizin kurumsal hedefleri doğrultusunda meslek yüksekokulumuz kuvvetli yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri değerlendirilmiştir. Değerlendirme;
Kurumsal misyon, vizyon, amaç ve hedeflerin uyumluluğu,
Kurumsal kalite politikası ve önceden belirlenen stratejik hedefler,
Eğitim-öğretim faaliyetleri,
4 Yarıyıllık ders planı,
Ders adları, içerikleri ve AKTS’ lerin güncellenmesi,
Ders yükleri dağılımı,
Etkin bir kariyer planlamasının yapılandırılması,
Öğrencilerin DGS ile lisansa geçiş olanakları,
Akademisyenlerin değerlendirilmesi,
Öğrenci/akademisyen iletişimi,
Akademik, idari ve destek birimleri kapsamında yapılmıştır.

Meslek Yüksekokulu’nun Güçlü Yönleri

Genel anlamda tüm çalışanların üniversitenin kurumsal misyon, viyon, amaç ve hedeflerine bağlı olması.
Üniversitenin kurumsal misyon, vizyon, amaç ve hedeflerine uygun kurumsal stratejilerin tüm personelce uygulanmaya çalışılması.
Sektör kuruluşlarına ve ticaret ağlarına yakınlığımız.
Alanında gerekli yetkinliğe sahip akademik kadronun varlığı.
Hem teknik hem idari programlara sahip olmamız.
Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde bulunan programların bölgenin ihtiyaçlarına yönelik özelliklere sahip olması.
Dardanos yerleşkesinde mevcut bulunan Sualtı Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Birimi, Türkiye’nin en güçlü sualtı araştırmalarının yapıldığı ünite konumuna ulaşma düzeyindedir. Meslek Yüksekokulumuzda görevli bazı Öğretim Üyelerine, 5 yıllık süre zarfında 7 farklı üniversiteden, biyoloji, ekoloji ve biyo teknoloji konulu projelerde sualtı araştırmaları ekip lideri ve yönetimi için özel teklifler gelmiştir. Bunların içerisinde TÜBİTAK ve BAP destekli sualtı araştırma projeleri olduğu gibi (bazı projeler desteklenmeye değer bulunmuş ve gerçekleştirilerek başarıyla tamamlanmıştır) özel KAMU destekli projeler de mevcuttur. Bununla birlikte, 2016-2021 yılları arasında, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlıkları tarafından lojistik olarak desteklenen ve bilim danışmanlığı özel talep ile gönüllü olarak yapılan bilimsel araştırma projeleri ve ulusal seminer etkinlikleri de bulunmaktadır.
Çanakkale’nin merkezinde bulunmamız.
Güney Marmara’ nın büyük ilçelerinden olan Bandırma gibi liman şehrine olan yakınlığı.
Kısıtlı fiziki imkanlara rağmen, başarılı eğitim-öğretim politikamız sayesinde, her dönem programımıza ayrılan öğrenci kontenjanının yeterli düzeyde olması.
Akademisyenlerimizin, konuları hakkında nitelikli akademik yayın ve eser üretme kapasitesine sahip olması.
Akademisyenlerimizin, konuları hakkında nitelikli proje üretme potansiyeline sahip olması.
Akademik personelin öğrencilere bilgi aktarımında yeterli formasyona sahip olması
Akademik personel öğrenci iletişiminin istenilen düzeyde olması.
Akademik personel idari personel iletişiminin istenilen düzeyde olması.
İdari personel öğrenci iletişiminin istenilen düzeyde olması.
Fiziki konum ve teknolojik alt yapı noktasında bilgi kaynaklarına erişimin uygun olması.
Üniversitemizin bölgenin en büyük ve kapsamlı kütüphanelerinden birine sahip olması ve kampüs dışı erişim için öğrencilerimize verilen kullanıcı adı ve şifre ile online kaynaklara ve veri tabanlarına anında erişim sağlaması.
Üniversitemizde ve Yüksekokulumuzda girişimcilik ve yenilik faaliyetleriyle ilgili gerekli organizasyonların yönetim tarafından desteklenmesi ve teşvik edilmesi.
Yönetime katılımın güçlü olması ve önerilerin dikkate alınması.
Merkezde bulunmamız sebebiyle konferans salonu, muhasebe ve bilgisayar laboratuvarı, genel bilgisayar laboratuvarı birimine sahip olmamız.
Her sınıfta beyaz tahta, iki sınıfta projeksiyon bulunması.
Kongre, toplantı, mezuniyet, konser, tiyatro vb. organizasyonlar için ilçe belediyesinin, yeni yerleşkemizin ve Üniversitemiz merkez kampüsünün yeterli fiziki imkanlara sahip olması.
Öğrencilerin istedikleri konularda öğrenci kulübü kurabilme ve organizasyon yapabilme imkanları.
YGS ile gelen öğrencilerin kavrama yeteneğinin eğitim ve öğretim düzeyi için yeterli olması.
YGS ile gelen öğrencilerin gerek teorik ve gerekse pratik bilgi akışını sağlamada daha istekli olmaları.

Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu’nun Zayıf Yönleri

Olası bir yer değişikliğiyle tüm fiziki alt yapının tekrardan oluşturulmaya çalışılmasında oluşacak maddi kayıp, mevcut laboratuvarların, merkezde farklı fakültelerin altyapısının kullanılması ile birlikte, Dardanos yerleşkesin de dalış tesislerimiz, Araştırma ve Uygulama Birimi ile Teknik Dalış ve Sualtı Birimleri,  Kapalı yüzme havuzu, matafora sistemi, iskele limanın olması gibi çok ciddi masraf gerektiren teçhizatların hali hazırda orada mevcut bulunması.
Araştırmacılarımızın bilimsel araştırma projelerinden temin edilen sualtı ekipmanı sınırlı sayıdadır.  Bu anlamda geniş kapsamlı olarak sualtı ekipman ihtiyacı (SCUBA ve teknik dalış) ile birlikte tüm öğrencilerin sağlıkla dalışlarını icra edebilecekleri en az 12 m dalış teknesi ve 6 m acil durum fiber taban şişme bot elzem gereksinimleri bulunmakta olup, bunlar da zayıf yönlerimizden olarak belirtilebilir.
Mevcut fiziki yapı nedeniyle, Meslek Yüksekokulumuz bünyesindeki bazı teknik programlara ait uygulama atölyelerinin yetersiz oluşu.
Kalite, akreditasyon, örgütsel gelişme ve örgütsel değişim süreçlerinin öneminin yadırganması ve yeterli düzeyde sahiplenilmemiş olmaları.
Teknik alanlardaki akademik personelin genelinde bilimsel araştırma yöntemleri, istatistik ekonometri konularına yeterince hakim olamama, Stata, EViews, Lirsel, Amos, SPSS gibi programları kullanamama ve yalnız yayın yapamama sorunun olması.
Bilimsel ya da sanayi odaklı projelere öğrencileri dahil etme eksikliği.
Öğrencilerin yeterince yabancı dil bilmemesi ve bu nedenle Fulbright, Erasmus gibi programlara gerekli özenin gösterilmemiş olması.
Meslek Yüksekokulumuzda gerekli uluslararası temas ve anlaşmaların yeterli düzeyde sağlanamamış olması.
Ders kitapları dışında ilgili sektörel güncel uygulamaya yönelik kaynakların yeterince kullanılmaması.
Dersliklerde internete bağlanamama sorunu nedeniyle şirketlerin güncel kurumsal web adreslerini analiz etme konusunda yaşanan sıkıntılar.
Bazı derslere ait; ders adı, içerik ve AKTS’ lerin diğer üniversiteler ile uyuşmazlığı
4 yarıyıllık öğretim programının lisans programlarına uyum yetersizliği ve AKTS’ lerin tutmaması nedeniyle DGS geçişi sonrasında öğrencilerin derslerini saydırma sorunu yaşamaları.
Genel olarak programlarda seçmeli derslerin azlığı.
Yüksekokulumuz bünyesinde herhangi bir kişilik veya kariyer geliştirme programının uygulanmaması.
Kişilik geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile oluşturulan öğrenci kulüplerinin etkin çalışmaması ve kendilerini yenilememeleri.
Uluslararası    çalışmalarda    akademik    personele    yeterince    ekonomik     destek olunmaması.
Öğrencilerin DGS ve iş bulma stresleri nedeniyle yeterince motive olamamaları.
Öğrencilerin matematiksel becerilerinin zayıf olması.

Fırsatlar

Bulunduğumuz  yer alan fakülte ve yüksekokul ile aynı yerleşkeye taşınarak elde edeceğimiz kampüs ortamıyla birlikte fiziki şartların daha iyi hale getirilecek olması.
2023 yılında tamamlanması planlanan boğaz köprüsü sayesinde mevcut ulaşım ağının gelişmesi.
Diğer illere ve büyükşehirlere kıyasla; bulunulan ilçenin nüfusu düşünüldüğünde en kapsamlı, en büyük ve tek meslek yüksekokulu olma ihtimali.
Genelde öğretim elemanlarının güncel mevzuata hakim olması ve üniversite- sanayi, üniversite- kamu ilişkilerinin geliştirebilme potansiyelinin var olması.
Öğretim elemanlarının alanlarında yeterli bilgi ve donanıma sahip olması nedeniyle ulusal ve uluslararası akademik çevrede tanınmaları.
Meslek Yüksekokulumuzda aktif, yönetime katılımı sağlayan, paylaşımcı, eleştiri ve yeniliklere açık her konuda çalışanına ve kuruma destek olmaya çalışan idari bir yapıya sahip olunması,
Meslek Yüksekokulumuz ile Üniversite öğretim üyeleri arasındaki ilişkinin yeterli olması.
Ulusal ve uluslararası projelerde çalışabilecek nitelikte yeterli akademik personele sahip olunması.
Öğretim kadrosunun tecrübe, yetenek ve gelişme arzusunun yeterli olması.
Üst yönetimin kurumsal amaçları gerçekleştirmeyle ilgili disiplinler arası projelere yeterli düzeyde destek olması.

Tehditler

Öğrencilerin genelinin bilgisayar, Microsoft Office, Bilgisayarlı Muhasebe ve SPSS gibi programlara hakimiyetlerinin çok zayıf olması, hatta hiç olmaması.
Gemi İnşaatı Programında kullanılan bazı yazılım programlarının lisansının olmaması sebebiyle öğrenciyle paylaşılamaması.
Üniversite sanayi işbirliğine yönelik ara kurumların her departmana yetişememesi.
Öğrencilerin bilimsel bilgiden ziyade kamu personel sınavlarına ve DGS’ye yönelik çalışmaları.
Öğrencilerin liseden gelen alışkanlıklarını devam ettirmeleri, ders geçmek amaçlı ezbere eğitime öğretim elemanlarını yöneltmeye çalışmaları.
Öğrencilerin gerçekleştirilen oryantasyon ve iş güvenliği eğitimlerini yeterince dikkate almamaları.
Öğrencilerin derslerde ses kaydı alma, fotoğraf çekme, kitap, defter, ders notu olmadan derse gelme, sınavlara gerekli araç- gerekçsiz- kalemsiz- silgisiz katılma gibi, sorumluluktan uzak davranışlarının süreklilik arz etmesi.

Swot Matrisi


Tablo 11. Swot Matrisi Tablosu
Güçlü Yönler
Genel anlamda tüm çalışanların üniversitenin kurumsal misyon, viyon, amaç ve hedeflerine bağlı olması.
Üniversitenin kurumsal misyon, viyon, amaç ve hedeflerine uygun kurumsal stratejilerin tüm personelce uygulanmaya çalışılması.
Sektör kuruluşlarına ve ticaret ağlarına yakınlığımız.
Alanında gerekli yetkinliğe sahip akademik kadronun varlığı.
Hem teknik hem idari programlara sahip olmamız.
Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde bulunan programların bölgenin ihtiyaçlarına yönelik özelliklere sahip olması.
Çanakkale’nin merkezinde bulunmamız.
Güney Marmara’ nın büyük ilçelerinden olan Bandırma gibi liman şehrine olan yakınlığı.
Kısıtlı fiziki imkanlara rağmen, başarılı eğitim-öğretim politikamız sayesinde, her dönem programımıza ayrılan öğrenci kontenjanının yeterli düzeyde olması.
Akademisyenlerimizin, konuları hakkında nitelikli akademik yayın ve eser üretme kapasitesine sahip olması.
Akademisyenlerimizin, konuları hakkında nitelikli proje üretme potansiyeline sahip olması.
Akademik personelin öğrencilere bilgi aktarımında yeterli formasyona sahip olması
Akademik personel öğrenci iletişiminin istenilen düzeyde olması.
Akademik personel idari personel iletişiminin istenilen düzeyde olması.
İdari personel öğrenci iletişiminin istenilen düzeyde olması.
Fiziki konum ve teknolojik alt yapı noktasında bilgi kaynaklarına erişimin uygun olması.
Üniversitemizin bölgenin en büyük ve kapsamlı kütüphanelerinden birine sahip olması ve kampus dışı erişim için öğrencilerimize verilen kullanıcı adı ve şifre ile online kaynaklara ve veri tabanlarına anında erişim sağlaması.
Üniversitemiz de ve Yüksekokulumuz da girişimcilik ve yenilik faaliyetleriyle ilgili gerekli organizasyonların yönetim tarafından desteklenmesi ve teşvik edilmesi.
Yönetime katılımın güçlü olması ve önerilerin dikkate alınması.
Merkezde bulunmamız sebebiyle konferans salonu, muhasebe ve bilgisayar laboratuarı, genel bilgisayar laboratuvarı birimine sahip olmamız.
Her sınıfta beyaz tahta, iki sınıfta projeksiyon bulunması.
Kongre, toplantı, mezuniyet, konser, tiyatro vb. organizasyonlar için ilçe belediyesinin, yeni yerleşkemizin ve Üniversitemiz merkez kampüsünün yeterli fiziki imkanlara sahip olması.
Öğrencilerin istedikleri konularda öğrenci kulübü kurabilme ve organizasyon yapabilme imkanları.
YGS ile gelen öğrencilerin kavrama yeteneğinin eğitim ve öğretim düzeyi için yeterli olması.
YGS ile gelen öğrencilerin gerek teorik ve gerekse pratik bilgi akışını sağlamada daha istekli olmaları.

Zayıf Yönler
Olası bir yer değişikliği ile tüm fiziki alt yapının tekrardan oluşturulmaya çalışılmasında oluşacak maddi kayıp, mevcut laboratuvarların, merkezde farklı fakültelerin altyapısının kullanılması ile birlikte, Dardanos yerkleşkesinde dalış tesislerimiz, Kapalı yüzme havuzu, matafora sistemi, iskele limanın olması gibi çok ciddi masraf gerektiren teçhizatların hali hazırda orada mevcut bulunması.
Mevcut fiziki yapı nedeniyle, Meslek Yüksekokulumuz bünyesindeki bazı teknik programlara ait uygulama atölyelerinin yetersiz oluşu.
Nitelikli kurumsallaşmanın sağlanması için akademik ve idari personelin tamamının aynı konularda bir bütün halinde hareket etme çabasında kurumsal bir sürekliliğin olmaması.
Kalite, akreditasyon, örgütsel gelişme ve örgütsel değişim süreçlerinin öneminin yadırganması ve yeterli düzeyde sahiplenilmemiş olmaları.
Fiziki imkanların yetersizliği ve sınıfların düzenli dağıtılamaması.
Teknik alanlardaki akademik personelin genelinde bilimsel araştırma yöntemleri, istatistik ekonometri konularına yeterince hakim olamama, Stata, EViews, Lirsel, Amos, SPSS gibi programları kullanamama ve yalnız yayın yapamama sorunun olması.
Bilimsel ya da sanayi odaklı projelere öğrencileri dahil etme eksikliği.
Öğrencilerin yeterince yabancı dil bilmemesi ve bu nedenle Fulbright, Erasmus gibi programlara gerekli özenin gösterilmemiş olması.
Meslek Yüksekokulumuzda gerekli uluslararası temas ve anlaşmaların yeterli düzeyde sağlanamamış olması.
Ders kitapları dışında ilgili sektörel güncel uygulamaya yönelik kaynakların yeterince kullanılmaması
Dersliklerde internete bağlanamama sorunu nedeniyle şirketlerin güncel kurumsal web adreslerini analiz etme konusunda yaşanan sıkıntılar.
Bazı derslere ait; ders adı, içerik ve AKTS’lerin diğer üniversiteler ile uyuşmazlığı
4 yarıyıllık öğretim programının lisans programlarına uyum yetersizliği ve AKTS’ lerin tutmaması nedeniyle DGS geçişi sonrasında öğrencilerin derslerini saydırma sorunu yaşamaları.
Genel olarak programlarda seçmeli derslerin azlığı.
Yüksekokulumuz bünyesinde herhangi bir kişilik veya kariyer geliştirme programının uygulanmaması.
Kişilik geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile oluşturulan öğrenci kulüplerinin etkin çalışmaması ve kendilerini yenilememeleri.
Uluslararası    çalışmalarda    akademik personele yeterince    ekonomik    destek olunmaması.
Öğrencilerin DGS ve iş bulma stresleri nedeniyle yeterince motive olamamaları.
Öğrencilerin matematiksel becerilerinin zayıf olması.


Fırsatlar
Bulunduğumuz ilde yer alan fakülte ve yüksekokul ile aynı yerleşkeye taşınarak elde edeceğimiz kampüs ortamıyla birlikte fiziki şartların daha iyi hale getirilecek olması.
2023 yılında tamamlanması planlanan boğaz köprüsü sayesinde mevcut ulaşım ağının gelişmesi.
Diğer illere ve büyükşehirlere kıyasla; bulunulan ilçenin nüfusu düşünüldüğünde en kapsamlı, en büyük ve tek meslek yüksekokulu olma ihtimali.
Genelde öğretim elemanlarının güncel mevzuata hakim olması ve üniversite- sanayi, üniversite- kamu ilişkilerinin geliştirebilme potansiyelinin var olması.
Öğretim elemanlarının alanlarında yeterli bilgi ve donanıma sahip olması nedeniyle ulusal ve uluslararası akademik çevrede tanınmaları.
Meslek Yüksekokulumuzda aktif, yönetime katılımı sağlayan, paylaşımcı, eleştiri ve yeniliklere açık her konuda çalışanına ve kuruma destek olmaya çalışan idari bir yapıya sahip olunması,
Meslek Yüksekokulumuz ile Üniversite öğretim üyeleri arasındaki ilişkinin yeterli olması.
Ulusal ve uluslararası projelerde çalışabilecek nitelikte yeterli akademik personele sahip olunması.
Öğretim kadrosunun tecrübe, yetenek ve gelişme arzusunun yeterli olması.
Üst yönetimin kurumsal amaçları gerçekleştirmeyle ilgili disiplinler arası projelere yeterli düzeyde destek olması.
Meslek Yüksekokulumuz hakkında tanıtıcı broşürler ve tercih danışmanlığı gibi adımlar lise düzeyinde atılmadığı takdirde bazı programların dondurulmaktan ziyade kapatılma riskiyle karşı karşıya kalması.
Uzman gibi yardımcı akademik personel sayısının optimal seviyeden düşük olması.
Öğretim üyelerinin ders yükü ve idari görev yoğunluğundan akademik çalışmalara ayırılan zamanın azalması.

  Tehditler
Öğrencilerin genelinin bilgisayar, Microsoft Office, Bilgisayarlı Muhasebe ve SPSS gibi programlara hakimiyetlerinin çok zayıf olması, hatta hiç olmaması.
Gemi İnşaatı Programında kullanılan bazı yazılım programlarının lisansının olmaması sebebiyle öğrenciyle paylaşılamaması.
Üniversite sanayi işbirliğine yönelik ara kurumların her departmana yetişememesi.
Öğrencilerin bilimsel bilgiden ziyade kamu personel sınavlarına ve DGS’ye yönelik çalışmaları.
Öğrencilerin liseden gelen alışkanlıklarını devam ettirmeleri, ders geçmek amaçlı ezbere eğitime öğretim elemanlarını yöneltmeye çalışmaları.
Öğrencilerin gerçekleştirilen oryantasyon ve iş güvenliği eğitimlerini yeterince dikkate almamaları.
Öğrencilerin derslerde ses kaydı alma, fotoğraf çekme, kitap, defter, ders notu olmadan derse gelme, sınavlara gerekli araç-gereçsiz-kalemsiz-silgisiz katılma gibi, sorumluluktan uzak davranışlarının süreklilik arz etmesi.

UYGUN STRATEJİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Meslek Yüksekokulumuzun yaptığı SWOT analizleri neticesinde değerlendirilen zayıf/kuvvetli yönleri, önündeki fırsatlar/tehditler dikkate alınarak üniversitemizin uyguladığı stratejilere uyumlu hale getirilecek biçimde değerlendirilmiştir. Bu stratejiler kapsamında yapılan çalışmalar gözden geçirilmiş ve stratejilerin devam edip etmemesi konusunda bir karar oluşturulmuştur.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)